Regulamin rozgrywek

§1
Definicje

1. Liga MBA – treningowa forma uprawiania koszykówki w postaci profesjonalnie zorganizowanych rozgrywek ligowych.

2. Organizator – podmiot organizujący rozgrywki.

3. Drużyna – zbiór osób występujących w rozgrywkach pod jedną nazwą.

4. Menadżer drużyny/Menadżerka drużyny – osoba zarządzającą drużyną.

5. Wolny agent/Wolna agentka – uczestnik/uczestniczka rozgrywek, który/a poszukuje drużyny.

6. Zawodnik zakontraktowany/Zawodniczka zakontraktowana – uczestnik/uczestniczka zaproszony/a do drużyny przez jej Menadżera.

7. Draft – proces przypisania wolnych agentów do drużyn.

§2
Warunki i Zasady Uczestnictwa


1. Organizatorem rozgrywek Liga MBA jest Klub Sportowy Kabel Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-538, przy ul. Parkowej 12a.

2. Celem rozgrywek jest propagowanie koszykówki i aktywnego trybu życia oraz poprawa sprawności fizycznej wśród młodzieży oraz dorosłych.

3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc przeprowadzanie rozgrywek są dostępne na stronie internetowej http://liga.mba/.

4. W Lidze MBA mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może zgodzić się na występ zawodników, którzy ukończą co najmniej 15 rok życia w danym roku kalendarzowym, po uprzednim kontakcie ze strony ich przedstawiciela ustawowego i wyrażenia przez niego zgody na udział w rozgrywkach.

5. Do udziału w lidze MBA najwyższego szczebla (Hall of Fame League) nie dopuszcza się zawodników grających w PLK i I lidze PZKosz oraz OBLK, a w kadrze drużyny może się znaleźć maksymalnie jeden zawodnik z II ligi PZKosz. Do udziału w lidze MBA drugiego szczebla (All Star League) nie dopuszcza się zawodników grających w PLK i I lidze PZKosz oraz OBLK, a w kadrze drużyny może się znaleźć maksymalnie dwóch zawodników ligowych z II lub III ligi PZKosz, przy czym na poziomie All Star League może wystąpić maksymalnie jeden zawodnik z II ligi, a maksymalnie dwóch zawodników III ligi PZKosz, nie przekraczając limitu dwóch zawodników ligowych. Do udziału w lidze MBA trzeciego i czwartego szczebla oraz lidze kobiet (Development i Recreation oraz Women's League) nie dopuszcza się zawodników grających w PLK, I, II i III lidze PZKosz oraz OBLK. Na poziomie Aspiration, Recreation i Women's League, przez zawodnika grającego w danej lidze rozumiemy gracza, który rozegrał przynajmniej jedno spotkanie w danej lidze związkowej w przeciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych. Na poziomie Hall of Fame, All Star oraz Development, przez zawodnika grającego w danej lidze rozumiemy gracza, który rozegrał przynajmniej jedno spotkanie w danej lidze związkowej w przeciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych. W przypadku, gdy zawodnik w trakcie sezonu uzyska status ligowca, od momentu rozegrania meczu w lidze związkowej nie będzie uprawniony do gry, zgodnie z powyższymi zasadami. Dodatkowo na poziomie Recreation League w kadrze drużyny nie mogą znajdować się zawodnicy, którzy we wcześniejszym (a w przypadku transferów również w bieżącym) sezonie występowali w Hall of Fame, a w kadrze może się znaleźć dwóch graczy, którzy zanotowali 3 lub więcej meczów w All Star League w poprzednim sezonie (a w przypadku transferów również w bieżącym).

6. Do rozgrywek zgłaszają się pojedynczy zawodnicy, którzy mogą wcielić się w rolę:

 1. Menadżera drużyny, czyli osoby, która zarządza drużyną, ma za zadanie zbudowanie składu składającego się z co najmniej 10 zawodników zakontraktowanych mając przy tym dowolność odnośnie ich wyboru - menadżer drużyny może, ale nie musi korzystać z puli Wolnych Agentów;
 2. Zawodnika zakontraktowanego, czyli osobę, która otrzymała zaproszenie od Menadżera drużyny i tym samym ma już przypisany zespół;
 3. Wolnego Agenta, czyli osoby, która w momencie zgłoszenia się do rozgrywek nie ma zaproszenia od żadnej z drużyn. Jeśli wśród wolnych agentów występuje grupa graczy chcących grać w jednym zespole, powinni oni taką chęć zgłosić Organizatorowi, który jeśli będzie taka możliwość, przypisze ich do tej samej drużyny. Wolni agenci mogą zostać zwerbowani przez Menadżerów drużyny, mogą zostać przypisani do drużyn przez Organizatora lub w wyniku draftu.

7. W wyjątkowych przypadkach Organizator, na prośbę Menadżera drużyny, może zgodzić się na występ drużyny pod własną marką, przeprowadzić rebranding istniejącej marki lub stworzyć nową markę – decyzje w tym względzie będą podejmowane indywidualnie przez Organizatora.

8. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest spełnienie niżej wymienionych wymogów:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zarejestrowanie konta użytkownika na stronie http://liga.mba/;
 2. dokonanie opłaty za rozgrywki ligowe;
 3. zakup lub wypożyczenie strojów drużyny.

9. Opłata wpisowa za udział w rozgrywkach:

 1. W przypadku Menadżera drużyny jest podana podczas opłacenia udziału na stronie: http://liga.mba/ - jeśli drużyna ukończy sezon bez walkowera, to w kolejnym sezonie menadżer będzie mógł poprowadzić zespół bez uiszczania opłaty wpisowej.
 2. W przypadku Wolnych Agentów i zawodników zakontraktowanych jest podana podczas opłacenia udziału na stronie: http://liga.mba/, a gdy zgłoszenie następuje w trakcie sezonu, jest proporcjonalnie pomniejszone o liczbę rozegranych już kolejek, jeżeli drużyna ma opłaconych 10 zawodników.

Do wyżej wymienionych opłat należy doliczyć koszt zakupu dwóch kompletów strojów drużyny lub wypożyczenia strojów drużyny, chyba że zawodnik zakupił już stroje danej marki we wcześniejszych edycjach. Opłaty można dokonać online korzystając z szybkich płatności DotPay. W przypadku chęci dokonania opłaty przelewem tradycyjnym, należy go kierować na poniższe dane:

Klub Sportowy Kabel Kraków Sp. z o.o.
ul. Parkowa 12a, 30-538 Kraków

Numer konta: 26 1090 2590 0000 0001 4198 8323

10. Zgłoszenie do rozgrywek Ligi MBA jest równoznaczne z oświadczeniem, że zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i jest zdolny do uprawiania sportu.

11. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach i ogłoszony będzie przed pierwszym meczem ligowym sezonu.

12. Menadżer drużyny:

 1. ma prawo do dowolnego doboru zawodników z uwzględnieniem ograniczeń regulaminowych;
 2. jest odpowiedzialny za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;
 3. jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami oraz innymi kwestiami organizacyjnymi;
 4. odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia;
 5. pełni rolę kapitana drużyny;
 6. może zrzec się roli Menadżera drużyny i przekazać ją Organizatorowi lub jednemu z zawodników drużyny, za jego zgodą.

13. W trakcie sezonu nowych zawodników można zgłaszać do rozpoczęcia 7 (siódmego) meczu sezonu zasadniczego. Do tego czasu zawodnika można zgłosić w dowolnym momencie, ale aby wziął on udział w meczu danej kolejki, zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej do godziny 9:00:

 1. W poprzedzający kolejkę piątek w przypadku meczów odbywających się w weekend
 2. W dzień poprzedzający rozegranie spotkanie w przypadku meczów odbywających się w dni powszednie.

Warunkiem dopisania zawodnika do składu jest założenie konta zawodnika na stronie, uiszczenie przez niego opłaty wpisowej oraz zakup lub wypożyczenie strojów drużyny.

14. W każdej drużynie do rozgrywek musi być zgłoszonych co najmniej 10 zawodników zakontraktowanych. W wyjątkowych sytuacjach organizator może zgodzić się mniejszą liczbę zawodników pod warunkiem uiszczenia opłaty za brakującego zawodnika. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony to drużyna, w której gra ukarana zostaje walkowerem. Nie obowiązuje ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby zawodników w kadrze na sezon, jak i kadry meczowej.

15. Możliwa jest jedna zmiana przez Zawodnika drużyny w trakcie sezonu. Zmiana może nastąpić od zakończenia 3. meczu w sezonie drużyn obu drużyn biorących udział w transakcji, do rozpoczęcia 7. meczu w sezonie drużyny, do której gracz jest transferowany. Zawodnik musi ponieść koszt wypożyczenia lub zakupu nowego stroju (2 kompletów: jasnego i ciemnego). W sytuacji, gdy Sponsor opłacił udział Zawodnika w danej edycji Ligi MBA, to:

 1. Zawodnik nie ponosi opłaty wpisowej (oprócz kosztów związanych ze strojem), jeżeli ma zgodę na transfer Menadżera i Sponsora drużyny.
 2. Zawodnik ponosi koszty opłaty wpisowej za nierozegrane mecze w drużynie, gdzie został mu opłacony udział przez Sponsora; pieniądze te wracają do drużyny Sponsora w postaci bonu do wydania w MBA Store lub przy zapisach na kolejną edycję Ligi MBA. Dodatkowo, zawodnik ponosi koszty związane ze strojem.

15.1 Możliwa jest zmiana przez Zawodnika drużyny w ramach drużyn farmerskich, spełniając poniższe warunki:

 1. Jeżeli zawodnik chce przejść z drugiej drużyny do pierwszej drużyny, to może to zrobić tylko pod warunkiem, że nie zagrał on jeszcze w danym sezonie na wyższym poziomie.
 2. Jeżeli zawodnik chce przejść z pierwszej drużyny do którejś z drużyn farmerskich, to może to zrobić tylko pod warunkiem, że nie zagra on już na wyższym poziomie rozgrywkowym w danym sezonie.
 3. Jeżeli zawodnik chce przejść z trzeciej drużyny do drugiej drużyny, to może to zrobić tylko pod warunkiem, że nie zagrał on już w danym sezonie na wyższym poziomie.
 4. Jeżeli zawodnik chce przejść z pierwszej drużyny do trzeciej drużyny, to może to zrobić tylko pod warunkiem, że nie zagra on już na wyższym poziomie rozgrywkowym w danym sezonie.
 5. Jeżeli zawodnik chce przejść z trzeciej drużyny do pierwszej drużyny, to może to zrobić niezależnie od tego, czy zaliczył mecze na wyższym poziomie w barwach drugiego zespołu.

16. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania strojach dostarczonych przez organizatora przy czym:

 1. Numery zawodników nie mogą się powtarzać;
 2. Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety – jasny i ciemny;
 3. Zawodnik może wykupić strój na własność (160 zł za jeden komplet) i wtedy koszulka zostanie spersonalizowana zgodnie z życzeniem;
 4. Zawodnik ma możliwość wypożyczenia strojów na okres trwania sezonu dwóch kompletów lub jednego w przypadku, gdy jeden komplet zakupił na własność.
 5. Zawodnik nie może nanosić żadnych zmian na strój, który wypożyczył lub kupił, bez wiedzy i zgody Organizatora
 6. W przypadku, gdy Sponsor zakupił stroje dla drużyny lub zawodnika, jego logo może zostać umieszczone na wysokości lewej piersi na stroju, tylko za zgodą i wiedzą Organizatora. Logo firmy może być umieszczone na stroju tylko przez Organizatora.

17. Każdy zawodnik powinien występować w obuwiu sportowym przeznaczonym do użytku na hali, które nie uszkadza parkietu na hali.

18. Zawodnik nie powinien nosić jakichkolwiek przedmiotów np. biżuteria, okulary (z wyjątkiem tych dedykowanych do uprawiania sportu), które mogą stanowić zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników meczu, a sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają powyższego warunku.

19. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek.

20. Menadżerowie, trenerzy, zawodnicy i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są rozgrywane mecze.

21. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek Ligi MBA lub przejęcia kontroli nad zespołem i wyznaczeniu nowego menadżera w przypadku:

 1. niewniesienia opłaty za rozgrywki ligowe;
 2. wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;
 3. notorycznego łamania postanowień regulaminu Ligi MBA;
 4. dwukrotnego niestawienia się na spotkanie.

W przypadku, gdy ma nastąpić przejęcie drużyny przez Organizatora, ma on prawo do zastąpienia dotychczasowych zawodników nowymi graczami. Przejęcie kontroli przez Organizatora może nastąpić najpóźniej na trzy kolejki przed końcem sezonu.

22. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek Ligi MBA nie przysługuje zwrot kosztów i w obu tych przypadkach drużyny mogą zostać przejęte przez Organizatora.

23. W przypadku wykluczenia drużyny Organizator ma prawo odmowy uprawnienia do gry w innym zespole zawodników wykluczonej drużyny zarówno w trwającym sezonie, jak i w kolejnych.

24. W przypadku, gdy drużyna ma wobec Organizatorów zaległości finansowe, uprawnienie jej zawodników do gry w innym zespole może wiązać się z dodatkową opłatą. Wysokość tej opłaty ustalana będzie indywidualnie.

25. W przypadku, gdy zawodnik nie zwrócił wypożyczonego stroju, jego uprawnienie do gry w kolejnym sezonie nastąpi dopiero po rozliczeniu kwestii związanych z wypożyczonym sprzętem.

26. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek powinien posiadać na zawodach dokument tożsamości oraz jest zobowiązany do okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego.

 1. W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem;
 2. Organizator ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy po pierwszej połowie i po zakończonym spotkaniu;
 3. Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia dokumentu tożsamości do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania, ale nie później niż przed końcem meczu;
 4. Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowody tożsamości zawodników występujących w danym meczu najpóźniej 30 minut po zakończeniu spotkania, a przypadku nieposiadania dokumentu przez zawodnika podczas meczu, gracz ma 7 dni na okazanie go podczas innych spotkań Ligi MBA lub w biurze ligi przy ul. Koszykarskiej 9. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką przedstawiciela Organizatora.

27.  Zawodnik lub Trener/Menadżer nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody lub Organizator stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, posiada broń lub inne przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

28. W przypadku gdy organizator na podstawie obiektywnych przesłanek uzna iż z przyczyn nadzwyczajnych nie ma możliwości rozegrania wszystkich planowanych spotkań to:

 1. gdy choćby jedna drużyna z danej ligi nie rozegrała co najmniej połowy planowanych meczów, to sezon zostaje uznany za nieodbyty, a wyniki wszystkich rozegranych meczów danej ligi zostają anulowane;
 2. gdy wszystkie drużyny rozegrały przynajmniej połowę zaplanowanych meczów to sezon zostaje zakończony, a ostateczną klasyfikację wyłania się na podstawie średniej zdobytych punktów.

W obu przypadkach część wpisowego proporcjonalna do liczby nierozegranych spotkań pomniejszy opłatę na kolejną edycję.

29. Menadżer drużyny ma możliwość zgłoszenia drugiej drużyny (tzw. drużyny farmerskiej). Druga drużyna musi występować pod tą samą nazwą, co pierwsza z dodanym dopiskiem odróżniającym ją od pierwszego zespołu. Stroje będą takie same zarówno dla pierwszej, jak i drugiej ekipy, a zawodnicy z zespołu farmerskiego będą mogli rozegrać trzy mecze w fazie zasadniczej oraz jeden w Playoffs w pierwszej drużynie. Pierwsza i druga drużyna nie mogą grać na tym samym poziomie rozgrywkowym, a każda z nich musi opłacić udział co najmniej 10 zawodników.

30. Menadżer drużyny ma możliwość zgłoszenia trzeciej drużyny (drużyny farmerskiej do już powstałej wcześniej drużyny farmerskiej). Trzecia drużyna musi występować pod tą samą nazwą, co pierwsza z dodanym dopiskiem odróżniającym ją od pierwszego i drugiego zespołu. Stroje będą takie same zarówno dla pierwszej, drugiej, jak i trzeciej ekipy, a zawodnicy z trzeciego zespołu będą mogli rozegrać trzy mecze w fazie zasadniczej oraz jeden w Playoffs w drugiej drużynie. Zawodnicy z trzeciej drużyny nie będą mogli zagrać w pierwszej drużynie żadnego meczu, chyba że dojdzie do transferu do pierwszej drużyny. Pierwsza, druga i trzecia drużyna nie mogą grać na tym samym poziomie rozgrywkowym, a każda z nich musi opłacić udział co najmniej 10 zawodników.

§3
Zasady Rozgrywek

1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej http://liga.mba/.

2. Każda z drużyn ma prawo do zmiany terminu dwóch meczów w sezonie zasadniczym, przy czym przełożenie możliwe jest::

 1. Bez opłaty na zasadzie zamienienia się terminem meczu z innymi zespołami - warunkiem przełożenia meczu jest zgoda rywala oraz drużyn, których zmiana miałaby dotyczyć. W tym przypadku nie ma możliwości przełożenia meczu na termin inny niż te w ramach których rozgrywane są mecze w danym sezonie. Organizator nie pośredniczy w rozmowach pomiędzy drużynami, jednak musi zostać poinformowany o wzajemnych ustaleniach przez zespół chcący zmienić terminu meczu najpóźniej na 24h przed pierwszym spotkaniem, którego dotyczy zmiana.
 2. Za opłatą 350 zł w przypadku zapewnienia przez drużynę chcącą przełożyć mecz hali i pod warunkiem uzyskania zgody rywala. Nowy termin meczu nie może kolidować z terminami innych ligowych kolejek, a termin oraz miejsce musi zostać zaakceptowane przez drużynę przeciwną oraz Organizatora, który o nowym terminie meczu musi zostać poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Terminy meczów ostatniego tygodnia rozgrywkowego danej fazy sezonu danej ligi nie mogą zostać zmienione. Mecze decydujących faz (playoff, play-in/out) muszą zostać rozegrane w ramach wyznaczonych dni i godzin w danym tygodniu rozgrywkowym - istnieje jednak możliwość zamiany godziny lub dnia pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich drużyn, których zamiana miałaby dotyczyć.

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania.

5. W Lidze MBA mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIBA, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

6. Rozgrywki będą prowadzone piłką markową rozmiar nr 7.

7. Mecz składa się z 4 kwart po 12 minut każda.

8. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 3 min. czasu zatrzymywanego.

9. Przerwy między poszczególnymi kwartami wynoszą 1 minutę.

10. Przerwa na żądanie trwa 30 sekund, przy czym:

 1. Przerwę na żądanie dla drużyny może zgłosić w trakcie gry Menadżer, Trener wpisany do programu FIBA oraz każdy zawodnik przebywający na ławce;
 2. W przypadku grającego Trenera, Menadżera lub Kapitana pełniącego tę funkcję pod nieobecność Menadżera, mogą oni zasygnalizować chęć wzięcia przerwy na żądanie sędziemu na boisku tylko w momencie kiedy występuje możliwość przyznania przerwy.

11. Zawodnik staje się zawodnikiem wykluczonym kiedy popełni sześć (6) fauli w meczu. Dodatkowo, zawodnik jest wykluczony z meczu, gdy popełnił dwa faule “specjalne” (techniczny i/lub umyślny). 

Za przewinienia techniczne zawodnik zobowiązany jest poddać się następującym karom:- za trzeci faul techniczny w sezonie – automatyczna dyskwalifikacja na jedno spotkanie plus kara finansowa opisana poniżej; za każdy kolejny faul techniczny tego zawodnika – automatycznie zawieszenie na kolejny mecz plus kara finansowa opisana poniżej,

dwa faule techniczne w jednym spotkaniu powodują dyskwalifikację w danym meczu, co nie powoduje, że zawodnik nie może grać w następnym spotkaniu, chyba, że miał już na koncie przewinienia techniczne.

– faul umyślny + faul techniczny w meczu oznacza dyskwalifikację z danego meczu,

– dwa faule umyślne w meczu powodują dyskwalifikację z danego meczu

Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego przeanalizowania sytuacji każdego faulu "specjalnego".

12. Drużyna podlega karze za faule drużyny, po tym jak popełniła pięć (5) fauli w kwarcie.

13. Przed meczem menadżerowie obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole, w tym numery zawodników biorących udział w danym spotkaniu.

14. W sytuacji gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania sędzia odlicza 5 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostaje ukarana walkowerem 0:20 oraz ujemnym punktem. W przypadku, gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn, na obie zostanie nałożona dodatkowa kara w postaci ujemnego punktu.

15. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z  wynikami w systemie FIBA, aby uzyskać informację o końcowym wyniku i ewentualnych przewinieniach technicznych zawodników.

16. W rozgrywkach MBA w rundzie zasadniczej za zwycięstwo drużyna otrzymuje 1 punkt, za przegrany mecz 0 punktów, a za przegraną walkowerem -1 punkt.

17. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana i nie zostanie przejęta przez Organizatora - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nierozegrane wpisane będą, jako walkowery dla drużyn przeciwnych.

18. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje bilans bezpośrednich meczów, a w przypadku większej liczby drużyn z taką samą liczbą punktów tworzona jest mała tabela. Gdy w małej tabeli bilans punktów również jest taki sam, o klasyfikacji decyduje bilans małych punktów z małej tabeli, a w przypadku dalszej równości z całego sezonu.

19. Do fazy Playoffs awansują najlepsze drużyny z każdej konferencji/dywizji – liczba zależna od drużyn zgłoszonych do rozgrywek.

20. Na poziomie All Star League oraz Development League, w przypadku gdy 3 lub więcej drużyn po zakończeniu sezonu regularnego będą miały ten sam bilans w konferencji, to o rozstawieniu z wyższym numerem w fazie Playoffs będzie decydować w zwycięstwo dywizji, a następnie bezpośredni bilans drużyn. (Niezależnie, czy drużyny znajdują się w tej samej dywizji, czy nie)

20. W fazie playoff gra toczy się do 1 zwycięstwa, a zwycięska drużyna przechodzi do kolejnej rundy.

21. Zwycięzcą Ligi MBA jest drużyna, która pokona swojego przeciwnika w meczu finałowym. W przypadku ligi kobiecej zwycięzca zostaje wyłoniony na podstawie tabeli bez rozgrywania fazy playoff.

22. Nagroda za zwycięstwo na danym szczeblu to 1000 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie MBA Store lub na zapisy do kolejnej edycji Ligi MBA. Nagroda dla drugiego finalisty, to 500 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie MBA Store lub na zapisy do kolejnej edycji Ligi MBA.

§4
Sankcje karne

1. Mecze prowadzone są przez sędziów KOZKosz, PZKosz lub przeszkolonych przez Ligę MBA. Do nich należy egzekwowanie dyscypliny zgodnie z regulaminem i zasadami fair play.

 1. Sędzia może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki , odpowiedzialność ponosi kapitan;
 2. Sędzia ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter;
 3. Sędzia stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób;

2. Kibice drużyn nie mogą przebywać na boisku, a przypadku przebywania w strefie ławki rezerwowych będą oni traktowani jako członkowie drużyny. Oznacza to, że sędzia zawodów w przypadku niesportowych zachowań osób przebywających na ławce rezerwowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie boiska, może ukarać faulem technicznym kapitana zespołu.

3. Przewinienia techniczne przyznane kapitanowi drużyny za zachowanie osób przebywających w strefie ławki rezerwowych, nie wliczają się do fauli powodujących zawieszenie gracza.

4. Zawodnik, który został ukarany faulem dyskwalifikującym zostaje zawieszony na dwa mecze. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu zawieszenia. Dodatkowo nałożona zostaje kara pieniężna w wysokości 100 zł.  Warunkiem dopuszczenia do kolejnego meczu jest uiszczenie kary przed jego rozpoczęciem. Drugi faul dyskwalifikujący, to zawieszenie zawodnika na 4 mecze plus 200 zł kary. Warunkiem dopuszczenia do kolejnego meczu jest uiszczenie kary przed jego rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego przeanalizowania sytuacji.

5. Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu trzech fauli technicznych i każdego kolejnego. Za trzeci i każdy kolejny faul techniczny jest nakładana dodatkowa kara w wysokości 50 zł. Warunkiem dopuszczenia do kolejnego meczu jest uiszczenie kary przed jego rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego przeanalizowania sytuacji.

6. Dyskwalifikacja, jak i zawieszenie powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w meczach ligowych.

7. Kary zawieszenia za przewinienia techniczne nakładane są w oparciu statystyki widniejące na stronie internetowej http://liga.mba/. Występ zawieszonego za faule zawodnika równoznaczny jest z karą walkowera 0:20 i ujemnym punktem.

8. Protesty dotyczące wydarzeń boiskowych w meczu mogą być złożone w ciągu 30 minut od jego zakończenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez fanpage na Mediach Społecznościowych. Po tym terminie nie będą one rozpatrywane. Termin 30 minut nie obowiązuje w przypadku przewinień, które mogą skutkować przyznaniem walkowera.

9. Wszelkie zmiany w informacjach zawartych w raportach meczowych widniejących na stronie internetowej ligi mogą zostać wprowadzone w ciągu 7 dni od daty zakończenia spotkania. W tym czasie można zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do poprawności danych zawartych w raporcie. Po terminie 7 dni od zakończenia meczu nie będzie możliwości modyfikacji raportu, jak i statystyk w nim widniejących.

10. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię Ligi MBA, organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkowera drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). Niezależnie od kary wymierzonej przez arbitrów przed, po lub w czasie meczu, a także od kar, wymienionych w powyższych punktach regulaminu. Każdy faul specjalny (faul niesportowy, faul techniczny oraz faul dyskwalifikujacy) może zostać poddany analizie na wniosek sędziów, innych drużyn lub wskutek własnej interwencji Organizatorów. Jeżeli zawodnik dopuścił się zachowania, które może rzutować na dobre imię Ligi MBA może zostać na niego nałożona dodatkowa kara. Zachowania, które mogą rzutować na dobre imię ligi, to:

 • Wulgarne lub prowokacyjne zwracanie się do sędziego, rywala lub przedstawiciela obsługi Ligi. Obelgi skierowane do sędziów lub innych pracowników Ligi, które obrażają ich dobre imię. Obelgi, które są powszechnie uważane za obraźliwe itp. (Dodatkowa kara: min. 2 mecze zawieszenia)
 • Wykonuje obraźliwe gesty w stosunku do sędziego, rywala, kibiców lub przedstawiciela obsługi ligi (Dodatkowa kara: min. 2 mecze zawieszenia)
 • Groźby karalne, które są skierowane do sędziów, zawodników, czy pracowników ligi. (Dodatkowa kara: min. 4 mecze zawieszenia). Groźby karalne wg. polskiego prawa karnego: “Art.  190.  [Groźba karalna]1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
 • Celowe odepchnięcie, popchnięcie zawodnika gdy piłka staję się martwa. Celowe odepchnięcie, popchnięcie sędziego przez cały okres meczu, jak i przed oraz po meczu. (Wszystkie te czyny będą karane min. 2 meczami zawieszenia)
 • Oplucie rywala, pracownika Ligi lub sędziego (dodatkowa kara: 3 mecze zawieszenia)
 • Bójka, spoliczkowanie, wyprowadzenie ciosu lub próba wyprowadzenia ciosu zawodnikowi lub sędziemu (dodatkowa kara: min. 4 mecze zawieszenia)

11. Kary mogą się sumować.

12. W przypadku, gdy zawodnik po raz drugi dopuszcza się jednego z wykroczeń wymienionych w §4 pkt. 10 Regulaminu otrzyma karę zawieszenia pomnożoną razy dwa. Trzecie tego typu wykroczenie powoduje dożywotnią dyskwalifikację z rozgrywek w Lidze MBA.

13. W sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.

14. Kary zawieszenia za przewinienia techniczne nie przechodzą na kolejny sezon rozgrywkowy.

§5
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.

2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.

4. W przypadku wycofania się lub wykluczenia z rozgrywek którejś z drużyn, nie przewiduje się rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze, podobnie jak w przypadku niestawienia się zespołów na pojedyncze spotkania.

5. Niniejszy regulamin rozgrywek Ligi MBA jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.

6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Ligi MBA powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

7. Każdy uczestnik rozgrywek powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Liga MBA nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Obiekcie przepisów i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

12.  Organizator zastrzega możliwość weryfikacji przez sędziów ostatnich zagrań w kwarcie (ostatnia minuta danej kwarty) na podstawie wideo nagranego przez koordynatora (nie chodzi tu o kamerę VEO, tylko o kamerę telefonu lub aparatu), w celu zapewnienia jak największej wierzytelności podczas trwania rozgrywek.

Zaloguj się

Utwórz konto